Provozní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky portálu www.ubytovani-katalog.cz

Článek I.
Obecná ustanovení
1. Provozovatel portálu je oprávněný k poskytování služeb nabízejících zpracování
a zveřejňování dat zadaných a zaslaných objednavatelem.
2. Za objednavatele (dále jen „objednavatel") je považována jakákoli fyzická či právnická osoba
objednávající a využívající služby poskytované na portálu www.ubytovani-katalog.cz.
Článek II.
Předmět plnění
1. Veškerá inzerce, prezentace a jiné služby se objednávají prostřednictvím registrace objednavatele.
2. Registrací stvrzuje objednavatel svůj souhlas se všeobecnými smluvními podmínkami v plném rozsahu.
Článek III.
Práva a povinnosti objednavatele
1. Objednavatel se registruje dobrovolně, ze své svobodné vůle a bere na vědomí, že veškeré jím zadané
údaje zveřejňované na internetovém portálu www.ubytovani-katalog.cz
jsou přístupné všem uživatelům světové počítačové
sítě Internet a v případě vložení inzerce souhlasí s jejím zveřejněním na tomto portálu.
2. Objednavatel prohlašuje, že veškeré jím zadané údaje při registraci jsou úplné, pravdivé a aktuální a že
bude pravidelně aktualizovat zveřejněné údaje, dojde-li u nich k nějakým změnám. Za zadané a
zveřejněné údaje nese plnou odpovědnost objednavatel.
3. V případě zapomenutí hesla k přihlášeni do svého účtu, si může objednavatel online vyžádat zaslání
hesla v sekci „zapomenuté heslo", přímo na konkrétním portálu a heslo mu bude okamžitě odesláno, na
jeho zadaný e-mail.
4. Objednavatel svou registrací souhlasí se zasíláním novinek, nabídek a informační e-mailu.
5. V případě využití placených služeb se objednavatel zavazuje uhradit provozovateli odměnu dle platného
ceníku provozovatele.
6. Objednavatel je výlučně zodpovědný za obsah a pravdivost zadaných a zveřejňovaných údajů, a to i v
případě nárokování jakýchkoli právních nároků třetích stran, které mohou případně vzniknout na základě
zveřejnění údajů zadaných objednavatelem a nebude provozovatele činit zodpovědným za jakékoli
následky.
7. Objednavatel se zavazuje nezveřejňovat údaje a data, která by byla v rozporu s právními řády České
republiky.
8. Objednavatel zadává veškerá data vlastními silami a výlučně na své náklady.
9. V případě potřeby může objednavatel, kdykoli po přihlášení do svého profilu zrušit svou registraci přímo
v sekci smazání firmy (ke smazáním firmy dojde okamžitě, a tento krok je již
nenávratný).
Článek IV.
Práva a povinnosti provozovatele
1. Provozovatel se zavazuje zveřejňovat data zadaná objednavatelem na základě kritérií uvedených při
registraci, inzerci a prezentaci.
3. V případě užití služby zdarma, provozovatel negarantuje dostupnost a kvalitu služby, a vyhrazuje si
právo kdykoli smazat prezentaci objednavatele bez udání důvodu.Provozovatel má také právo
upřednostňovat autorizovaná zařízení ve výpisech.
4. Provozovatel má právo odmítnout, jakékoli zveřejnění a nezveřejnit jakékoli údaje a data zadaná
objednavatelem, domnívá-li se, že jsou v rozporu s právními řády České republiky, jsou-li v rozporu s
dobrými mravy, jsou-li vulgární či pohoršující, nebo svým obsahem dle názoru provozovatele nejsou
vhodná. Provozovatel si vyhrazuje právo k případnému nezobrazení textů takových prezentací, které
jsou v rozporu se zákonem nebo by poškodily pověst provozovatele. Provozovatel není podle 46/2000, §
5 tiskového zákona zodpovědný za obsah a pravdivost inzerátů a tudíž nenese žádné následky za
případné škody způsobené inzercí či jinou službou. Dále si vyhrazuje právo k úpravě textu prezentace,
pokud to je nezbytně nutné.
5. Provozovatel má rovněž právo nezveřejnit, popřípadě i zrušit registraci objednavatele bez nároku na
jakékoli náhrady, pokud zjistí, že objednavatel zadává nevhodnou inzerci, nebo jinak zneužívá své
registrace v systému, nebo samotný systém.
Článek V.
Provoz serveru
1. Provozovatel zajistí nepřetržitý provoz serveru na kterém běží služba nabízená zákazníkovi, zajistí
přístup účastníků sítě Internet k prezentaci objednavatele, přístup objednavatele k jeho administračnímu
rozhraní a možnost aktualizovat obsah prezentace.
2. V případě výpadku serveru nebo serverů, na kterých běží služba, se provozovatel zavazuje tento
výpadek odstranit v nejbližším možném termínu a uvést službu do stavu jako před výpadkem.
Článek VI.
Reklamace
1. Pokud dojde k pochybení ze strany provozovatel při poskytování služeb, objednavatel není oprávněn
požadovat žádnou náhradu pokud využil služeb zdarma. Jednalo-li se o služby placené, má
objednavatel nárok na náhradu formou kompenzace opakované či jinak zvýhodněné inzerce či reklamy
nebo prodloužení placené registrace.
2. Reklamaci je možno uplatnit do 7 dnů ode dne pochybení či obdržení platebních dokladů písemnou
formou zaslanou na adresu provozovatele.
Článek VII.
Závěrečná ujednání
1. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se smluvní strany obchodním zákoníkem č.513/1991 Sb.
2. Pokud objednavatel využívá služeb zdarma, provozovatel si vyhrazuje právo komunikovat
s objednavatelem pouze elektronicky(mailem).
3. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit podmínky a charakter této smlouvy.
4. Tyto smluvní podmínky jsou platné od 1.6.2010 a svou registrací s nimi každý objednavatel souhlasí v
plném rozsahu.

Ubytování v ČR, webmaster: info@ubytovani-katalog.cz, powered on bubileg cms v2.00L

[MySql] Chyba: INSERT command denied to user 'ubytovani-2'@'localhost' for table 'webspionhoste'
[MySql] Chyba: INSERT command denied to user 'ubytovani-2'@'localhost' for table 'webspionzaznamy'
Chyba špiona.